Základné informácie

UaPS Pitelová bolo v novšej histórii obnovené na základe reštitučného zákona zmluvou o založení spoločenstva s právnou subjektivitou 19.3.1997.

O založení spoločenstva bola 13.10.1999 vyhotovená notárska zápisnica, ktorá je uložená v úschove na Notárskom úrade v Žiari nad Hronom pod č. N 214/99, Nz 207/99 . Spoločenstvo vzniklo dňom zápisu do registra pozemkových spoločenstiev vedenom Okresným úradom v Žiari nad Hronom- neskôr OLÚ v Žarnovici.

Lesné pozemky v kategórii: 132,2 ha hospodársky les a 11,6 ha ochranný les
Poľnohospodárske pozemky: 161,8 ha
Celková výmera pozem. spol.: 305,6 ha

Pozemky členov sa nachádzajú v južnej časti Kremnického pohoria s prevýšením od 300 do 500 m.n.m. Vzhľadom na južnú orientáciu prevažujú hospodárske skupiny lesných typov, ako sprašové bukové dúbravy 208 a suché bukové dúbravy 209.

Zastupujúce dreviny v porastoch:

  • dub 42%
  • buk 41%
  • hrab 10%
  • čierna borovica 3%
  • borovica 3%
  • jelša, lipa, osika, brezaagát 1%.

Hlavná činnosť UaPS je obhospodarovanie lesných porastov. Lesným hospodárskym plánom bolo stanovené vyťažiť 10 000 m3 na decénium. Úpravu holín po ťažbe vykonávajú členovia brigádnicky. Na zalesnenie sa maximálne využíva prirodzené zmladenie dubom a bukom.

Výbor spoločenstva:

Ing. Martin Slašťan
predseda spoločenstva

Beáta Košáreková

podpredseda spoločenstva

Čabák Vladimír
tajomník spoločenstva

Sklenka Július
hospodár spoločenstva

Homola Michal
člen výboru

Dozorná rada:

Jozef Páločný
predseda dozornej rady

Ing. Peter Kubík
člen dozornej rady

Ing. Michal Chalmovský
člen dozornej rady

PRÁVA A POVINNOSTI  SPOLUVLASTNÍKOV V PRÍPADE PREVODU VLASTNÍCKEHO PRÁVA K PODIELOM NA SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI (prednostné právo).

 Prednostné právo pri prevode vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti je ustanovené § 9 ods. 8  Zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorý ustanovuje, že prevádzateľ je povinný svoj podiel ponúknuť ostatným vlastníkom a to buď sám alebo prostredníctvom výboru.

 

To znamená, že ak sa spoluvlastník rozhodne predať spoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti sám, musí ponuku rozposlať rozposlať všetkým známym vlastníkom. Najlepšie doporučene poštou, aby mal potvrdenie o rozposlaní ponuky. V tomto prípade musí ponuka obsahovať: kto ponúka, identifikáciu nehnuteľností a podielov, kúpnu cenu, prípadne spôsob výpočtu ceny, lehotu do kedy je možné podať odpoveď( s pravidla 2 mesiace –  Podľa § 605 zákona č. 40/1964 Zb., ktorým je Občiansky zákonník, platí, že „ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť […] nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná“.. ) Za porušenie prednostného práva sa považuje, keď nie sú oslovený všetci známi vlastníci, ako aj úprava ceny(napríklad zníženie) v tomto prípade je nutné nové ponukové konanie.

 

Druhá možnosť je ponúknuť podiel prostredníctvom výboru, tu je ale potrebné počítať s dlhšou dobou, keďže výbor podiel ďalej ponúkne ostatným spoluvlastníkom na valnom zhromaždení.

 

 Zákon o pozemkových spoločenstvách v § 9 ods. 7 ustanovuje, že na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi jej spoluvlastníkmi sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve1 (ak nejde o prevod podielov štátu spravovaných SPF).

Scroll to Top