Pozvánka na Valné zhromaždenie 2016

Výbor Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Pitelovej zvoláva Valné zhromaždenie spoločenstva na deň 3. Apríla 2016 (Nedeľa) o 13:30 hod v sále kultúrneho domu v Pitelovej.

Prezentácia od 13:00 hod do 13:30 hod

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej, mandátovej, volebnej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho valného zhromaždenia
4. Predloženie ročnej účtovnej závierky za rok 2015
5. Správa o činnosti spoločenstva a hospodárení za rok 2015
6. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2015
7. Rozhodnutie o rozdelení zisku
8. Diskusia
9. Návrh rozpočtu na rok 2016
10. Voľby nových členov výboru a dozornej rady na obdobie 2016 až 2020
11. Návrh na uznesenie
12. Ukončenie

Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných bodov programu – voľby nových členov výboru a dozornej rady je Vaša účasť nutná. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť valného zhromaždenia, splnomocnite:
– člena výboru spoločenstva
– alebo ďalšiu osobu

Pre Vaše zastupovanie na valnom zhromaždení splnomocnenie môžete poslať aj poštou na adresu UaPS, alebo E-mailom na adresu info@uaps-pitelova.sk

Pozvánka na valné zhromaždenie 2016 na stiahnutie vo formáte .pdf

Scroll to Top