ZÁPISNICA z valného zhromaždenia UaPS- pozem. spol. Pitelová konaného dňa 21.5.2023